Gdzie kupić fundusze?

Subfundusz Spektrum Aktywny

Poziom ryzyka:
Polityka inwestycyjna

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów Subfunduszu tak w instrumenty dłużne (do 50% aktywów) jak i w instrumenty udziałowe (od 0% do 100% aktywów). Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (maksymalna ekspozycja wynikająca z umów mających za przedmiot kontrakty terminowe, zawartych przez Fundusz w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu).

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

Zarządzający aktywami

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.


ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546.

.

Stopa zwrotu | 17.05.2019

Poniższe kalkulacje zostały przygotowane w oparciu o fakt, że pierwsza wycena Funduszu miała miejsce w dniu 09.07.2014 r.

 

 • 1 Dzień 0,33%
 • 1 Miesiąc

  -4,82%
 • 1 Kwartał

  -2,80%
 • 1 Pół roku

  -12,15%
 • 1 Rok

  -39,08%
 • 2 lata -40,73%
 • Obecny rok -3,53%
 • 2017

  -36,80%
 • 2016

  -0,50%
 • Od początku -29,94%
 •  
 •  
Horyzont inwestycyjny

Minimum 4 lata.

Informacje o opłatach

Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa powiększoną o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa pomniejszonej o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za odkupywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

 

 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
 • Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
 • Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna 4,00%
 • Maksymalna pobierana opłata manipulacyjna 3,00%
 • Opłata stała za zarządzanie funduszem 3,00%
 • Opłata zmienna za zarządzanie funduszem 20% ponad WIBOR 12M +5%

 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy TFI BGŻ BNP Paribas i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody TFI BGŻ BNP Paribas lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Organem sprawującym nadzór nad TFI BGŻ BNP Paribas oraz Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości,  NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.