Gdzie kupić fundusze?

Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

Poziom ryzyka:
Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu lokowane są w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska oraz obligacje korporacyjne o pozostałym do terminu zapadalności czasie nie dłuższym niż trzy miesiące (nie mniej niż 30% aktywów), a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa (od 0 do 50% aktywów). Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (maksymalna ekspozycja wynikająca z umów mających za przedmiot kontrakty terminowe, zawartych przez Fundusz w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu).

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału przy zachowaniu relatywnie wysokiego bezpieczeństwa lokaty i wykazują się stosunkowo niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.


ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546.

.

Stopa zwrotu | 23.04.2019

Poniższe kalkulacje zostały przygotowane w oparciu o fakt, że pierwsza wycena Funduszu miała miejsce w dniu 09.07.2014 r.

 • 1 Dzień -0,05%
 • 1 Miesiąc

  0,11%
 • 1 Kwartał

  -0,59%
 • 1 Pół roku

  -0,68%
 • 1 Rok

  -0,81%
 • 2 lata 0,40%
 • Obecny rok -0,69%
 • 2017

  0,10%
 • 2016

  1,61%
 • Od początku 6,16%
 •  
 •  
Horyzont inwestycyjny

Minimum 1 rok.

Informacje o opłatach

Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa powiększoną o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa pomniejszonej o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za odkupywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
 • Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
 • Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna 2,00%
 • Maksymalna pobierana opłata manipulacyjna 0,00%
 • Opłata stała za zarządzanie funduszem 1,00%
 • Opłata zmienna za zarządzanie funduszem brak

 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy TFI BGŻ BNP Paribas i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody TFI BGŻ BNP Paribas lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Organem sprawującym nadzór nad TFI BGŻ BNP Paribas oraz Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 9 048 000,00 zł opłaconym w całości,  NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.