Gdzie kupić fundusze?

W dniu 29.03.2019 roku nastąpiło połączenie Spółek

RIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (poprzednia nazwa RAIFFEISEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000588749, NIP: 7010523358, REGON: 36310042400000, (zwanej dalej „RIVIERA TFI S.A.).

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000031121, NIP: 5260210808, (zwanej dalej „TFI BGŻ BNP Paribas S.A.”)

Połączenie nastąpiło na podstawie artykułu 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. całego majątku RIVIERA TFI S.A. (łączenie się przez przejecie). z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki TFI BGŻ BNP Paribas S.A.

W wyniku połączenia w dniu 29.03.2019 roku:

a) Spółka TFI BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki RIVIERA TFI S.A., na zasadzie sukcesji uniwersalnej;

b) Spółka RIVIERA TFI S.A. została wykreślona przez sąd rejestrowy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. (skrócona nazwa „TFI BGŻ BNP Paribas SA” ) z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 9 048 000,00 zł opłaconym w całości,  NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.

TFI BGŻ BNP Paribas SA prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 czerwca 2010 roku.) Wcześniej w latach 1992-2010 Towarzystwo funkcjonowało na polskim rynku jako dom maklerski.

Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Oferta TFI BGŻ BNP Paribas SA obejmuje kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym – polskim i za granicą. Naszym Klientom oferujemy fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte.

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. jest częścią międzynarodowej grupy finansowej BNP Paribas.

ZARZĄD
Jarosław Skorulski

JAROSŁAW SKORULSKI

Prezes Zarządu

 


.

Jarosław Skorulski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), gdzie w 1991 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z rynkiem finansowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 4). Przez ostatnie lata zarządzał wieloma renomowanymi instytucjami działającymi na rynku kapitałowym.

W latach 1990-1993 był odpowiedzialny za utworzenie, a następnie kierowanie Biurem Maklerskim w Polskim Banku Rozwoju S.A. Od kwietnia 1993 r. współpracował z Pioneer Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. najpierw jako analityk finansowy, a w latach 1996-1998 na stanowisku zarządzającego Pioneer Pierwszym Polskim Funduszem Powierniczym i dyrektora zarządzającego w obszarze inwestycji kapitałowych.

W latach 1998-2002 zasiadał w Zarządach: Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. i Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, a w latach 2003-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu Pocztylion Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. W okresie od grudnia 2007 do lipca 2015 jako Prezes Zarządu kierował TFI Allianz Polska S.A.

 

 

Lerski.jpg

RAFAŁ LERSKI

Członek Zarządu


.

Rafał Lerski jest absolwentem SGH w Warszawie. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 109, maklera papierów wartościowych nr 628 oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Posiada też międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym: Professional Risk Manager (PRM) oraz Financial Risk Manager (FRM). Ma również doświadczenie w zarządzaniu aktywami, doradztwie inwestycyjnym, analizie rynków finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. Początkowo jako makler w Biurze Maklerskim BPH, gdzie następnie zajmował stanowisko senior dealera akcji. Dalsze doświadczenie zdobywał w Banku BPS na stanowisku naczelnika Wydziału Ryzyk Finansowych, w CDM Pekao, gdzie pracował jako doradca inwestycyjny oraz był odpowiedzialny za analizę rynków finansowych, w firmie Expander jako Dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji, w PTE Skarbiec-Emerytura jako zarządzający funduszem, a także w BM PKO BP jako naczelnik w Wydziale Zarządzania Portfelem. Pracował również w Qatar National Bank jako fund manager, współzarządzający funduszem BRICQ. Od 2013 r. związany z grupą BNP Paribas.

 

 

 

SIEDZIBA TFI

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
 

tel. (+48) 22 566 98 00

fax (+48) 22 692 45 13

 

Kontakt w zakresie dotyczącym danych osobowych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

E-mail:  daneosobowe@tfi.bgzbnpparibas.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT