Gdzie kupić fundusze?

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych w domenie *.raiffeisentfi.pl, zwanej dalej („Serwisem”), których właścicielem jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, zwana dalej "Dostawcą").

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach odwiedzających serwis, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 5.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, rozumiane jako pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę, źródło pochodzenia strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz dane, które przechowują.
Wykorzystywanie plików cookies
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Dostawcy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Dostawcy Serwisu;
  • retargetingu i remarketingu ofert reklamowych poprzez powiązanie aktywności użytkowników w innych portalach internetowych z aktywnością w serwisie Dostawcy.
 2. Na stronach Serwisu mogą znajdować się kody aplikacji internetowych, oraz odwołania i odnośniki pochodzące z innych serwisów internetowych, które mogą zbierać dane o użytkowniku i stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Dostawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
Rodzaje plików cookies
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) – są plikami składowanymi tymczasowo na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia zwartości strony internetowej lub przeglądarki internetowej;
  • stałe (persistent cookies) – pliki, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas obowiązywania określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Dostawcy Serwisu;
  • Pliki stałe i sesyjne dodatkowo dzielą się na ze względu na to przez kogo są tworzone;
Pliki cookies w serwisie
NazwaZawartośćOpis
_rtfiraiffeisen-tfiObecność ciasteczka wskazuje, że użytkownik kliknął "OK" przy informacji o cookies
django_languagekod języka użytkownikazawiera wybrany (lub domyślny) język użytkownika
csrftokentoken csrf - ciąg znakówZabezpiecza przed atakiem CSRF
Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Dostawca przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Dostawca zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL bądź zmiany treści. Znamy również: publiczny adres IP, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji wymiany informacji za pomocą protokołu HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer url) – w wypadku gdy przejście na stronę Dostawcy nastąpiło przez odnośnik zamieszczony w innym serwisie internetowym, nagłówki wysłane z przeglądarki użytkownika oraz informacje o przeglądarce użytkownika. Zebrane dane są lub mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Dostawcy. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk "zapamiętaj mnie", zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do zawartości strony internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom innym niż Dostawcy Serwisu. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularzy kontaktowych lub formularzy elektronicznych dotyczących umożliwienia wnioskowania o usługi lub produkty Dostawcy poprzez ich uzupełnienie i wysłanie np. kliknięcie w przycisk „Dalej” , „Wyślij” „Zarejestruj” . W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą i przetwarzane są na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto przetwarzanie danych z formularzy zostało objęte przez Dostawcą zasadami ujętymi w odrębnych regulaminach i umowach zawartych pomiędzy Dostawcą, a użytkownikiem. Wysłanie danych poprzez użycie formularza wymaga akceptacji od użytkownika dołączonych do niego zgód oznaczonych jako obowiązkowe. W sytuacji jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane wysłane za pomocą formularza nie będą służyły do kierowania do użytkownika informacji handlowych i reklam w powiązaniu z ciasteczkami zgromadzonymi przez Dostawcę np. spersonalizowane oferty reklamowe. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w tym także mogą powodować całkowity brak świadczenia usług. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
Udostępnianie danych i polityka prywatności

Serwis Raiffeisentfi.pl chroni prywatność Klientów, czego konsekwencją jest staranny dobór środków technicznych i organizacyjnych zapewniający mitygację ryzyk związanych z podstawowymi atrybutami bezpieczeństwa (poufność, dostępność i integralność) przetwarzanych przez Raiffeisentfi.pl danych osobowych Klientów.

Dane osobowe są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z wymogami:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO) – Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182.
 • ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024

Raiffeisentfi.pl jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych osobowych w ramach usługi w sposób należyty i zastosowanie odpowiednich, wynikających z analizy ryzyka mechanizmów mitygujących ryzyka związane z przetwarzaniem i udostępnianiem tychże danych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez osoby, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z definicją ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem danych (w tym danych osobowych klientów, pracowników i innych osób) przetwarzanych w ramach usługi jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych w serwisie Raiffeisentfi.pl jest prowadzone jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezbłędnej, a także zgodnej z prawem realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Cele przetwarzania danych:

 • zapewnienie zgodności z przepisami prawa w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. - Dz.U. 2014 nr 0 poz. 455
 • przesyłanie drogą elektroniczną zamówionych informacji
 • obsługa reklamacji

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Po zakończeniu relacji z Klientem, dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z zapisami artykułu 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422

Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest wymagane, w przypadku, gdy ich podanie wynika z przepisów prawa.

Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych, ich zmiany oraz poprawiania. Dane osobowe innych osób również mogą być zbierane za pośrednictwem Klientów (np. w przypadku polecenia). Osoby te maja prawo złożenia pisemnego wniosku z żądaniem zaprzestania przetwarzania ich danych, mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w celach marketingowych lub przekazywania ich innemu administratorowi danych.

W przypadku, gdy dane osobowe Klienta staną się nieaktualne, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.

Serwis Raiffeisentfi.pl zawiera formularze, w których możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Serwis Raiffeisentfi.pl nie udostępnia danych osobowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim – poza podmiotami współpracującymi z Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz podmiotami uprawnionymi do ich otrzymania z tytułu obowiązujących przepisów prawa – w tym odpowiednim organom nadzoru finansowego i wymiaru sprawiedliwości. W przypadku innych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane w celach marketingowych na podstawie odpowiedniej zgody Klienta.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług, z zastrzeżeniem przypadków gdy okres ich przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe innych osób przekazanych przez Użytkowników są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do wykonania dyspozycji Klienta.
Adresy IP Użytkowników są zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych oraz statystycznych, jak i ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu.

Wszelkie zapytania dotyczące zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach usługi powinny być kierowane na adres korespondencyjny (poczta tradycyjna) lub adres e-mail: abi@raiffeisentfi.pl