Gdzie kupić fundusze?

Portfele InwestycyjneW ofercie Towarzystwa dostępne są Portfele Inwestycyjne oparte o Fundusz Raiffeisen SFIO Parasolowy oraz Portfele Inwestycyjne oparte o Fundusz BGŻ BNP Paribas FIO.

Portfel dla Ostrożnych to rozwiązanie przygotowane dla osób, które chciałyby rozpocząć inwestowanie w funduszach inwestycyjnych, wykazują niską tolerancję na ryzyko i zainteresowane są zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym skoncentrowanym na rynku instrumentów pieniężnych i dłużnych. Portfel zakłada akceptację dla nieznacznych wahań wartości zainwestowanego kapitału w czasie i minimalną ekspozycję na rynek akcyjny, który wynosi 10% poprzez Subfundusz Aktywnego Inwestowania. Pozostała część portfela (50%) inwestowana jest poprzez Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa oraz (40%) min. w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa poprzez Subfundusz Aktywnego Oszczędzania. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata.

Portfel dla Ostrożnych

Portfel dla Energicznych dedykowany Klientom, którzy mają już doświadczenie w oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych i oczekują od inwestycji ponadprzeciętnych zysków oraz są w stanie zaakceptować wahania wartości zainwestowanego kapitału. Produkt dedykowany jest osobom zainteresowanym zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym o ekspozycji zarówno na rynki: instrumentów dłużnych i pieniężnych (łącznie 50%) poprzez Subfundusze Aktywnego Oszczędzania i Aktywnych Strategii Dłużnych oraz akcyjne (łącznie 50%) poprzez Subfundusze Aktywnego Inwestowania oraz Globalnych Możliwości. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata.

Portfel dla Energicznych

Portfel dla Zdecydowanych rozwiązanie inwestycyjne przygotowane dla osób, które mają już doświadczenie w oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych, oczekują od inwestycji ponadprzeciętnych zysków i w związku z tym akceptują nawet znaczne wahania wartości zainwestowanego kapitału. Produkt dedykowany jest osobom zainteresowanym portfelem inwestycyjnym o ekspozycji  głównie na rynki akcyjne zarówno polski poprzez Subfundusze Aktywnego Inwestowania oraz zagraniczne poprzez Subfundusz Globalnych Możliwości. Horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata.

Portfel dla Zdecydowanych

Aby móc zainwestować w wybrany portfel pierwsza wpłata nie może być niższa niż 5 000 zł, natomiast kolejne wpłaty mogą być dokonywane z dowolną częstotliwością w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. W każdym momencie można podjąć decyzje o częściowym lub całkowitym złożeniu zlecenia wykupu z portfela bez dodatkowych opłat.

PORTFELE OPARTE NA FUNDUSZU BGŻ BNP Paribas FIO

Portfel Oszczędnościowy

Portfel Lokacyjny

Portfel Spokojny

Portfel Wyważony

Portfel Wzrostowy
 

Ryzyka

Ryzyko makroekonomiczne: osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych.
Ryzyko inflacji: wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych przez Subfundusz instrumentów dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji.
Ryzyko kredytowe: w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje ryzyko, że pogorszenie się sytuacji finansowej lub niewywiązywanie się z zobowiązań przez emitenta, może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa.
Ryzyko płynności: wynika z braku możliwości dokonywania transakcji lub ograniczenia w nabywaniu bądź zbywaniu danego instrumentu przez Subfundusz. Może to doprowadzić nawet do konieczności zawieszenia odkupowania jednostek uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta: związane jest z możliwością niewywiązania się z kontrpartnerów Funduszu z zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
Ryzyko operacyjne: wynika głównie z nieadekwatnych luz zawodowych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia strat wewnętrznych przez Subfundusz.
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: istnieje ryzyko, że bank depozytariusz jako podmiot prowadzący rejestr aktywów Funduszu oraz jego Subfunduszy lub współpracujące z nim podmioty nie wiążą się z obowiązków, wskutek czego Subfundusz może ponieść stratę.
Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych: wynika z możliwości poniesienia strat w skutek niekorzystnych zmian kursów akcji, poziom stóp procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych, konsekwencje mogą być większe niż w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.