Gdzie kupić fundusze?

Program Systematycznego Inwestowania
„Małe Wielkie Oszczędności”Program Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności” pozwoli Ci w przyszłości zrealizować cele i marzenia. Zmotywuje Cię do odkładania nawet małych kwot. Każdy przecież wie, że najtrudniejsze w oszczędzaniu są systematyczność i mobilizacja.

Dlaczego Program może być produktem dla Ciebie?

  • Chcesz odkładać środki na przyszłą emeryturę?
  • Twoim celem jest edukacja dzieci?
  • Chcesz spełnić swoje marzenia, które wymagają większych nadkładów finansowych?
  • A może chcesz oszczędzać w funduszach inwestycyjnych z wykorzystaniem możliwości, jakie dają przygotowane przez nas Portfele Subfunduszy?

Program Systematycznego Oszczędzania „Małe Wielkie Oszczędności” został stworzony, aby spełnić każdy określony przez Ciebie cel. Do Twoich zadań należałaby jedynie deklaracja kwoty oraz czas trwania Programu, następnie możesz już zacząć swoją przygodę z oszczędzaniem.

Zalety Programu Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędzanie”

  • Brak konieczności dokonywania wpłat w okresach miesięcznych – możesz podążać do celu wybrana przez siebie drogą.
  • Brak konieczności osiągania zakładanych wysokości wpłat w latach kalendarzowych  - wiemy, że Twoje możliwości finansowe mogą się zmieniać w różnych momentach życiowych.
  • Brak wpłat za zerwanie lub niedotrzymanie warunków Programu.

Sam ustalasz warunki uczestnictwa w Programie

  • Minimalna zadeklarowana wpłata do Programu wynosi 200zł
  • Każda wpłata musi spełniać minimalną określoną przez Ciebie wysokość, ale może być też większa. Zatem jeżeli w jakimś momencie dysponujesz większymi środkami, możesz je wpłacić do Programu. Przyśpieszy to realizację marzeń.
  • Minimalny okres oszczędzania w Programie wynosi 7 lat. Sam decydujesz czy będzie to dłuższy czas, dlatego też górna granica oszczędzania nie została ustalona.

Sam wybierasz Portfel Subfunduszy

W ramach Programu dostępne są  4 Portfele Subfunduszy: Bezpieczny, Stabilny, Zrównoważony i  Agresywny.
Skład Portfeli został ustalony tak, aby alokacja Subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowy była optymalna w każdym momencie rynkowym. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to, aby wybrany przez Ciebie Portfel był dopasowany do okresu oszczędzania oraz do Twojej indywidualnej akceptacji ryzyka.

Odpowiedni dla najbardziej ostrożnych Inwestorów:                                         

Portfel bezpieczny

Odpowiedni dla Inwestorów akceptujących ograniczony poziom ryzyka:

Portfel bezpieczny

Odpowiedni dla Inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko:

Portfel bezpieczny

Odpowiedni dla Inwestorów akceptujących wyższe ryzyko:

Portfel bezpieczny

Opłaty

Uczestnictwo w Programie Systematycznego Inwestowania wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty początkowej. Jej wysokość uzależniona jest od wybranego Portfela Subfunduszy, wysokości zadeklarowanej kwoty oraz okresu oszczędzania (szczegółowe informacja zawarte w Regulaminie Programu).

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za zarządzanie. W przypadku Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych, Raiffeisen Globalnych Możliwości oraz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania opłata za zarządzanie składa się również  z części zmiennej, uzależnionej od wyniku Subfunduszu (szczegółowe informacje dotyczące opłat zamieszczone są w Tabeli Opłat oraz w Regulaminie Programu).

Ryzyka

Ryzyko makroekonomiczne: osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych.
Ryzyko inflacji: wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych przez Subfundusz instrumentów dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji.
Ryzyko kredytowe: w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje ryzyko, że pogorszenie się sytuacji finansowej lub niewywiązywanie się z zobowiązań przez emitenta, może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa.
Ryzyko płynności: wynika z braku możliwości dokonywania transakcji lub ograniczenia w nabywaniu bądź zbywaniu danego instrumentu przez Subfundusz. Może to doprowadzić nawet do konieczności zawieszenia odkupowania jednostek uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta: związane jest z możliwością niewywiązania się z kontrpartnerów Funduszu z zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
Ryzyko operacyjne: wynika głównie z nieadekwatnych luz zawodowych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia strat wewnętrznych przez Subfundusz.
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: istnieje ryzyko, że bank depozytariusz jako podmiot prowadzący rejestr aktywów Funduszu oraz jego Subfunduszy lub współpracujące z nim podmioty nie wiążą się z obowiązków, wskutek czego Subfundusz może ponieść stratę.
Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych: wynika z możliwości poniesienia strat w skutek niekorzystnych zmian kursów akcji, poziom stóp procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych, konsekwencje mogą być większe niż w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.

 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy TFI BGŻ BNP Paribas i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody TFI BGŻ BNP Paribas lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Organem sprawującym nadzór nad TFI BGŻ BNP Paribas oraz Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 9 048 000,00 zł opłaconym w całości,  NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.